Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital? (jún a júl 2016)

pridané: 06.09.2016, 19:33:45 | počet zobrazení: 2741
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiacov jún a júl 2016.
 
JÚN
 
1. jún
► Adresovanie podnetu Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov: prepadnutá kanalizačná vpusť blízko otočky autobusov v hornej časti sídliska. Oprava doteraz nebola zrealizovaná.
 
2. jún
► List Národnej diaľničnej spoločnosti: podnet na náter stĺpov verejného osvetlenia na diaľničnom „kruháči“. Na list „diaľničiari“ doteraz nereagovali.
 
3. jún
► Účasť na otvorení podujatia Rázusovie Vrbica.
 
4. jún
► Stretnutie s obyvateľmi Jahodovej ulice: výstavba plochy na kontajnery, zametanie ulice, vývoz zeleného odpadu, znečisťovanie prístupovej komunikácie autami skracujúcimi si cestu, odstránenie dvoch vŕb zasahujúcich do komunikácie. Požiadavky sú postupne v riešení.
 
5. jún
► Podnet od obyvateľa ohľadne kosenia plochy okolo futbalového štadióna: po konzultácii s kompetentným pracovníkom Verejnoprospešných služieb poskytnutá informácia o termíne kosenia.
 
6. jún
► Riešenie problematiky zametania a vývozu zeleného odpadu z Jahodovej ulice: obyvatelia boli informovaní o termíne vývozu a zametaní ulice.
 
7. jún
► Podnet Verejnoprospešným službám: do dnešného dňa neopravili výškovú rampu na moste pri Opavskej ulici.
 
8. jún
► Stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov na Cédrovej ulici kvôli parkovaniu v tejto lokalite.
 
► Účasť na vernisáži výstavy Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach v Múzeu Janka Kráľa.
 
9. jún
► Spolu so zástupcami vlastníkov bytov na Cédrovej ulici pracovné stretnutie s vedúcim odboru dopravy a verejných priestranstiev Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši kvôli parkovaniu v tejto lokalite. Investičnú akciu budeme požadovať zaradiť do realizácie.
 
► Účasť na slávnostnom otvorení Kultúrneho domu v Palúdzke.
 
► Účasť na otvorení festivalu Belopotockého Mikuláš.
 
10. jún
► Spracovanie a doručenie dvoch žiadostí na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši: vybudovanie krátkeho chodníka z betónových kociek k ihrisku pri pizzerii (už zrealizované) a nástrek čiar na asfaltovej ploche medzi pizzeriou a fitness centrom – doteraz bez reakcie Mestského úradu.
 
12. jún
Spracovanie a zverejnenie prehľadu práce poslanca za uplynulý mesiac.
 
► Na základe podnetu od občana podnet Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov: výtlk na križovatke z Okoličného na hlavný ťah bol veľmi rýchlo opravený.
 
13. jún
► Zasadnutie komisie kultúry, zápis je k dispozícii TU.
 
14. jún
► Podnet od občana z ulice Kemi ohľadne dopravnej situácie v tejto lokalite: problematika je momentálne v riešení.
 
► Informovanie o osadení lavičiek na ihrisku pri pizzerii na základe mojej požiadavky.
 
► Podnet od obyvateľov Brezovej ulice: osadenie lavičky a nádoby na odpadky, riešené v nasledujúcom období.
 
16. jún
► Na základe podnetu od obyvateľky spracovanie a doručenie žiadosti Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši: oprava lávky pri Senickej ulici bola provizórne zrealizovaná.
17. jún
► Na základe podnetu od občana požiadavka Verejnoprospešným službám: konár spadnutý na parkovisko pri Lounskej ulici bol operatívne odstránený.
 
► Spracovanie a doručenie žiadosti Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši: výmena drevenej ohrady pieskoviska pri pizzerii. Do dnešného dňa bez reakcie.
 
20. jún
► Informovanie o začiatku bezbariérovej úpravy chodníka pri Materskej škole na Agátovej ulici.
 
21. jún
► Účasť na rokovaní Rady školy pri Základnej škole Janka Kráľa.
 
► Požiadavka koordinátorom aktivačných pracovníkoch o vyčistenie rigolu pri fitness centre, rigol bol následne vyčistený.
 
23. jún
► Rokovanie mestského zastupiteľstva, záznam k dispozícii TU.
 
24. jún
► Podnet od obyvateľa: kosenie plochy okolo Tatranu. Poskytnutá informácia o harmonograme kosenie, náprava bola zrealizovaná Verejnoprospešnými službami.
 
► Na základe podnetu od obyvateľov žiadosť o premiestnenie nádoby na šatstvo nachádzajúcej sa blízko križovatky pri základnej škole. Nádoba bola v krátkom čase premiestnená.
 
27. jún
► Účasť na rokovaní zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, kde sa, okrem iného, prejednávala aj problematike opráv ciest v našom regióne.
 
28. jún
► Na základe podnetu od spoluobčana požiadavka na opravu časti poškodeného spomaľovača na Smrečianskej ulici. Oprava zrealizovaná Verejnoprospešnými službami.
 
► Podnet Žilinskému samosprávnemu kraju na obnovu vodorovného značenia cez Vitališovce: krajskí cestári zatiaľ značenie obnovovať nebudú.
 
29. jún
► Spracovanie a doručenie žiadosti Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši: spevnenie plôch asfaltovou drťou na Opavskej a Hruškovej ulici. Práce by mali realizovať Verejnoprospešné služby.
 
30. jún
► Komunikácia s obyvateľom Podbrezín ohľadne úpravy podchodu pri železničnej zastávke v Okoličnom.
 
► Prostredníctvom sociálnej siete informovanie o vybudovaní krátkeho chodníka k detskému ihrisku pri pizzerii na Podbrezinách.
 
JÚL 
 
1. júl
► Adresovanie požiadavky Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, o opravu poškodenej časti rigolu blízko záhradkárskej osady – oprava bola zrealizovaná.
 
► Na základe podnetu od občana požiadavka o opravu poškodenej časti spomaľovača na Dubovej ulici – túto následne zrealizovali Verejnoprospešné služby.
 
4. júl
► Podnet od spoluobčana: možné zvýšenie bezpečnosti v okolí križovatky Moyzesova – Hollého. Navrhovaná úprava sa realizovať zatiaľ nebude.
 
5. júl
► Adresovanie požiadavky o nápravu na Jefremovskej ulici: po padnutí stromu zostali pri ceste konáre, nápravu zrealizovali Verejnoprospešné služby.
 
6. júl
► Pracovné stretnutie s vedúcim odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
7. júl
► Požiadavka od spoluobčana na bezbariérovú úpravu chodníka na Hradišskej ulici – realizáciu budem požadovať v budúcom roku.
 
8. júl
► Podnet od spoluobčana: poškodená obrúč basketbalového koša vo vnútrobloku ulice Pod Slivkou. Požiadavka o opravu bola z mojej strany adresovaná kompetentným už 31. mája.
 
10. júl
► Na základe podnetu od spoluobčana požiadavka na opravu výtlkov väčšieho rozsahu na uliciach Priemyselná a Nová. Oprava doteraz nebola zrealizovaná.
11. júl
► Požiadavka na odstránenie dvoch vŕb na Jahodovej ulici – toto by malo byť realizované v mesiaci september.
 
12. júl
► Požiadavka o nápravu pootočeného dopravného značenia na Smrečianskej ulici – oprava zrealizovaná Verejnoprospešnými službami.
 
13. júl
► Na základe podnetu od spoluobčianky požiadavka na odstránenie poškodených pňov stromov na detskom ihrisku pri pizzerii. Náprava doteraz nebola zrealizovaná.
 
14. júl
► Na základe podnetu od spoluobčana požiadavka na opravu prepadnutej plochy pri mantineloch pri hokejbalovom ihrisku. Nápravu zrealizujú Verejnoprospešné služby.
 
15. júl
► Upozornenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti na chýbajúci poklop na kanáli na Smrečianskej ulici – náprava bola okamžite zrealizovaná.
 
19. júl
► Požiadavka na náter lavičiek v pešej zóne na Podbrezinách – práce zrealizovali Verejnoprospešné služby.
20. júl
► Komunikácia so Železnicami Slovenskej republiky – úprava pochodu pri železničnej zastávke v Okoličnom.
 
21. júl
► Spracovanie a doručenie žiadosti Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši: umiestnenie stojana na bicykle v detskom ihrisku pri pizzerii. Mesto Liptovský Mikuláš túto aktivitu plánuje realizovať ešte v tomto roku.
 
► Upozornenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti: chýbajúci kryt na hydrante na Žiarskej ulici. Náprava zrealizovaná.
 
22. júl
► Požiadavka na odstránenie zlomeného konára pri bytovom dome na Cédrovej ulici – nápravu zrealizovali Verejnoprospešné služby.
 
25. júl
► Požiadavka na odstránenie poškodenej preliezky a opravu druhej vo vnútrobloku ulíc Cédrová a Priebežná – nápravu by mali zrealizovať Verejnoprospešné služby.
 
26. júl
► Požiadavka o osadenie nádob na odpadky pri bytovom dome na Brezovej ulici, na Jahodovej ulici a pri objekte pošty – nádoby boli osadené Verejnoprospešnými službami.
 
27. júl
► Na základe nedávnej obhliadky sídliska s Rudolfom Padom, predsedom a projektovým manažérom Občianskeho združenia Tatry, doručená Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši požiadavka na náhradnú výsadbu poškodených a chýbajúcich drevín. Nápravu budú realizovať Verejnoprospešné služby.
 
28. júl
► Komunikácia so zástupcom vlastníkov bytov na Lipovej ulici – riešenie problematiky parkovania.
 
29. júl
► Pracovné stretnutie s vedúcim odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
31. júl
►So zodpovedným pracovníkom Verejnoprospešných služieb monitoring športovísk na sídlisku Podbreziny.

Dovolím si poznamenať, že funkcia poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši nie je prácou na plný úväzok. Každý z poslancov má svoje „civilné“ povolanie. Výška mesačnej odmeny za prácu poslanca (vrátane komisie) sa pohybuje na úrovni približne 120 € mesačne.
 
Svoje podnety mi pokojne adresujte na e-mail: m.paska@mikulas.sk,
k dispozícii som aj na telefónnom čísle 0907 278 740.

Stručne... ale jasne...