Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital? (máj 2016)

pridané: 12.06.2016, 19:43:03 | počet zobrazení: 2558
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiaca máj 2016.
 
2. máj
► Zasadnutie komisie kultúry, zápisnica z rokovania je k dispozícii TU.
3. máj
► Spracovanie a doručenie žiadosti o umiestnenie troch nádob na odpadky – tieto boli počas mesiaca osadené pri otočke autobusov, na Dubovej ulici a pri lávke pre peších pri Senickej ulici.
4. máj
► Na základe podnetu od obyvateľky spracovanie a doručenie žiadosti o skrátenie konárov zasahujúcich do parkoviska na Lounskej ulici- konáre boli v nasledujúcom období skrátené.
5. máj
► Zmonitorovanie a následné spracovanie žiadosti o opravy poškodených častí chodníkov a miestnych komunikácií v hornej časti sídliska a vo Vitališovciach. Doručené príslušnému odboru Mestského úradu a Verejnoprospešným službám, ktoré v letných mesiacoch budú nedostatky odstraňovať. 
 
8. máj
► Spracovanie a zverejnenie prehľadu práce poslanca za uplynulý mesiac.
 
► Stretnutie s obyvateľom Senickej ulice – parkovacia politika na Podbrezinách.
 
► Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Gaštanovej ulici – hlavnou témou bola oprava poškodenej komunikácie pred bytovým domom.
 
9. máj
► Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
10. máj
► Podnet Železniciam Slovenskej republiky na nefungujúce osvetlenie na zastávke v Okoličnom – porucha bola operatívne odstránená.
11. máj
► Podnet na príslušný odbor Mestského úradu a Verejnoprospešné služby – kosenie v okolí cyklochodníka (následne zrealizované).
12. máj
► Rokovanie mestského zastupiteľstva, záznam k dispozícii TU.
 
► Vystúpenie na schôdzi vlastníkov bytov na Gaštanovej ulici – informovanie o aktivitách na sídlisku, od občanov najmä požiadavka na opravu prístupovej komunikácie a obnovu vodorovného značenia pred bytovým domom. 
 
13. máj
► Spracovanie a doručenie žiadosti na obnovu vodorovného značenia pred bytovým domom – Verejnoprospešným službám už bola od príslušného odboru Mestského úradu zadaná požiadavka na obnovu.
 
16. máj
► Pravidelné pracovné stretnutie na Odbore dopravy, cestných komunikácií a verejných priestranstiev Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
► Podnet od obyvateľa mesta – parkovanie vozidiel na súkromnej komunikácii na začiatku cyklochodníka pri moste v Okoličnom.
 
17. máj
► Na základe podnetu od občana adresovaná požiadavka o odstránenie veľkej kopy hliny pri garážach na Nábreží (blízko cyklochodníka) a zasypania v jám okolí (asfaltová drť tam už je navezená). 
18. máj
► Na základe ponuky od Občianskeho združenia Tatry na výsadbu 1000 kusov drevín oslovenie kompetentných – podrobnejšie informácie nájdete TU.
 
20. máj
► Komunikácia s Rudolfom Padom, predsedom a projektovým manažérom Občianskeho združenia Tatry.
 
► Informovanie o oprave chodníka pri „dolnej“ autobusovej zastávke (na základe mojej požiadavky z uplynulého roka).
21. máj
► Podnet od obyvateľky Podbrezín - jama a poškodený asfalt v okolí kanála pred bytovým domom na Žiarskej ulici. Požiadavka o nápravu bola obratom adresovaná Verejnoprospešným službám.
23. máj
► Podnet od obyvateľky Podbrezín – roj včiel pred jedným z bytových domov. Poskytnutá informácia, ako v takýchto prípadoch postupovať – odporúčané prostredníctvom tiesňovej linky 150 kontaktovať hasičov.
 
► Podnet od obyvateľky Podbrezín – dlhodobé státie vozidiel na ul. Kemi. Po zmonitorovaní situácie informácia poskytnutá k ďalšiemu konaniu mestskej polícii.
 
24. máj
► Podnet od obyvateľa – doplnenie detského zariadenia vo vnútrobloku ulíc Pod Slivkou / Hrušková (požiadavka bude riešená komplexne v nasledujúcom období).
 
► Podnet od obyvateľa – upchatá kanalizačná vpusť na Dubovej ulici. Požiadavka o opravu následne adresovaná Verejnoprospešným službám.
25. máj
► Obhliadka sídliska s Rudolfom Padom, predsedom a projektovým manažérom Občianskeho združenia Tatry. Zistené nedostatky v oblasti zelene budú v nasledujúcom období odovzdané kompetentným k riešeniu.
 
► Nebezpečný pozostatok po zrejme kolotoči vo vnútrobloku Senickej ulice bol okamžite nahlásený Verejnoprospešným službám, ktoré závadu operatívne odstránili. 
 
► Príslušný odbor Mestského úradu obratom upozornil majiteľa na poškodené šachty v trávniku na Žiarskej ulici a vyzval na odstránenie závady.
26. máj
► Podnet od obyvateľa – návrh na dokončenie chodníka pri „strednej“ autobusovej zastávke (vybudovanie krátkeho chodníka budem požadovať v nasledujúcom roku).
 
27. máj
► Upozornenie Verejnoprospešných služieb na neokopané záhony na sídlisku – náprava bola operatívne urobená.
 
► Účasť na školení „Zefektívnenie spolupráce  mestského úradu a jeho orgánov“ a prezentácii na tému „Miestne dane a poplatky“ v priestoroch Mestského úradu.
30. máj
► Ešte vlani v auguste som na základe podnetu obyvateľa Podbrezín Petra Lehotského adresoval požiadavku o opravu prepadnutej časti chodníka pri bytovom dome na Morušovej ulici. Keďže táto nebola do tohto dátumu zrealizovaná, na čo P. Lehotský opätovne upozornil, požiadal som opäť o nápravu. Tá bola v nasledujúcich dňoch zrealizovaná.
 
► Podnet od obyvateľky Podbrezín – nevhodne umiestnená značka pri križovatke Stop shop (odbočovací pruh na Nábrežie v smere do mesta). Poskytnutá informácia, že príslušný odbor Mestského úradu už kontaktoval správcu cesty, ktorým Slovenskú správu ciest.
31. máj
► Požiadavka Verejnoprospešným službám o opravu basketbalových košov na Žiarskej a Jabloňovej ulici.
 
► Pravidelné pracovné stretnutie na Odbore dopravy, cestných komunikácií a verejných priestranstiev.
 
► Požiadavka Verejnoprospešným službám o úpravu konárov zasahujúcich do chodníka na ul. Za traťou.

Dovolím si poznamenať, že funkcia poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši nie je prácou na plný úväzok. Každý z poslancov má svoje „civilné“ povolanie. Výška mesačnej odmeny za prácu poslanca (vrátane komisie) sa pohybuje na úrovni približne 120 € mesačne.

Stručne... ale jasne...