StudneGolem

Stredná odborná škola polytechnická zostáva zachovaná

pridané: 05.07.2023, 20:11:07 | počet zobrazení: 1205
Siedme zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v tomto volebnom období sa konalo v pondelok 3. júla 2023.
 
Pozornosť okresu Liptovský Mikuláš sa jednoznačne sústredila na navrhovaný bod číslo 9, ktorým bol návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení. Ako už bolo v ostatných dňoch dostatočne medializované, ŽSK plánoval k 31. augustu 2024 vyradiť zo siete škôl Strednú odbornú školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši a jej odbory presunúť na iné stredné školy v rámci regiónu.
 
K tejto problematike sme spolu s kolegami poslancami Erikom Gemzickým a Tomášom Martausom absolvovali rokovanie s predstaviteľmi Úradu ŽSK, ktoré sa konalo 19. júna 2023 a kde sme dôrazne predostreli argumenty na zachovanie školy. Následne vznikla petícia, podporné stanoviská k zachovaniu školy vyjadrilo Združenie miest a obcí Liptova, Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši i Liptovská poľnohospodárska a potravinová komora.
Stredná odborná škola polytechnická zostáva zachovaná
Vedenie ŽSK v úvode zasadnutia informovalo, že tento bod bude z rokovania zastupiteľstva stiahnutý, z čoho neskrývali radosť  prítomní zamestnanci škôl Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši, ktorú sa tak (nateraz) podarilo zachrániť.
 
Jedným dychom dodávam, že škola bude teraz pod oveľa väčším drobnohľadom a snahou všetkých kompetentných by malo byť, aby preukázala svoj význam a ponúkala také učebné odbory, ktoré budú dostatočne atraktívne na to, aby sa počet jej žiakov zvyšoval.
Stredná odborná škola polytechnická zostáva zachovaná
Stredná odborná škola polytechnická zostáva zachovaná
Niektoré z ďalších materiálov, ktoré schválilo Zastupiteľstvo ŽSK:
  • Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 - 2020 a plnení Akčného plánu Úradu ŽSK k 31.12.2022
  • Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027
  • Správa o stave ciest II. a III. triedy v ŽSK
  • Správa o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2022.
  • Správa o činnosti Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. za rok 2022
  • Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 2. polrok 2023
Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach sa dočítate v materiáloch, ktoré nájdete TU
Stredná odborná škola polytechnická zostáva zachovaná
 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )