StudneGolem

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023)

pridané: 11.06.2023, 19:12:54 | počet zobrazení: 1446

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo vo štvrtok 8. júna 2023.

V jeho úvode bol schválený návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ za rok 2023 pre Mestský dychový orchester v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 50. výročia vzniku dychovej hudby.

Riaditeľ Verejnoprospešných služieb Dušan Grešo požiadal o uvoľnenie z funkcie k 1. júlu 2023 na vlastnú žiadosť, zastupiteľstvo tento návrh schválilo a primátorovi odporučilo vypísať výberové konanie na túto funkciu. 

Schválená tiež bola finančná pomoc vo výške 5000 eur v súvislosti s odstraňovaním následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici.

Ďalšími materiálmi, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo, boli majetkovo-právne záležitosti. Schválené boli aj:

  • Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o.
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2022/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Liptovský Mikuláš
  • Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023
  • 3 materiály hlavnej kontrolórky

V bode Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2022 som poďakoval pracovníkom Verejnoprospešných služieb za ich prácu, ktorú vykonávajú na úseku odpadového hospodárstva. Myslím si, že s vývozom odpadu v našom meste nie sú skutočne problémy. Navrhol som tiež, aby bol v mesačníku mesta venovaný pravidelný priestor na propagáciu témy odpadového hospodárstva a životného prostredia. 

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

Materiály, o ktorých mestské zastupiteľstvo rokovalo, nájdete TU.

Požiadavky, ktoré som adresoval v rámci interpelácií (video nájdete na konci článku)

1. Chcem požiadať o výmenu značne rozpadnutej zámkovej dlažby na „hornej“ pešej zóne na Podbrezinách, v blízkosti bytových domov na Lipovej a Morušovej ulici. Ide o priestor v okolí ktorého sú lavičky a stôl na hranie pin pongu. Možno by bolo vhodné na tento účel využiť dlažbu z bývalého úseku cyklochodníka od hotela Jánošík smerom ku okružnej križovatke – dlažba sa dá rozobrať, využiť na Podbrezinách a v mieste  bývalého úseku cyklochodníka by mohla byť vysadená zeleň.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

2. Chcem požiadať o umiestnenie kvetinovej výzdoby na lávke pre peších na Senickej ulici i na lávke na Jefremovskej ulici, blízko zariadenia pre seniorov. Takáto výzdoba bola na lávke na Senickej ulici približne pred 3 rokmi a stretla sa s pozitívnou odozvou verejnosti. Myslím si, že aktivita sa dá zrealizovať z bežného rozpočtu strediska verejnej zelene Verejnoprospešných služieb.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

3. Pred križovatkou ulíc Belopotockého a Vrbická je dlhodobo umiestnený spomaľovací prah, ktorý je typovo iný ako ostatné spomaľovacie prahy ma území mesta. Má asfaltový nábeh a v jeho strede je zámková dlažba. Podľa môjho názoru je dosť vysoký, čo znižuje komfort pri jeho prejazde. Dovoľujem si navrhnúť aby bol tento spomaľovací prah odstránený a nahradený klasickým spomaľovacím prahom.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

4. Chcem upozorniť na dosť značný prepad miestnej komunikácie na Priemyselnej ulici, pri firme Monso. Úsekom jazdia aj autobusy mestskej autobusovej dopravy. Dovolím si požiadať v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky o opravu väčšej plochy v rámci bežnej údržby miestnych komunikácií v podaní Verejnoprospešných služieb.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

5. Chcem len upozorniť, že na odpočívadle cyklochodníka na Nábreží netečie voda z vybudovaného stojana.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (8.6.2023

Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

 

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )