StudneGolem

Kraj vo výzve rozdelí 210 000 eur. Riaditeľ Liptovského múzea bol odvolaný

pridané: 17.04.2023, 17:41:49 | počet zobrazení: 1534

Prostredníctvom videokonferencie sa dnes uskutočnilo piate zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v tomto volebnom období.

Žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať do 12. mája 2023

Zastupiteľstvo odsúhlasilo vyhlásenie Výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 č. 1/2023.

Na výzvu je vyčlenená suma 210 900 eur. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 900 eur, maximálna 5000 eur.  Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie.

 

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie je:
 

1. obec na území Žilinského samosprávneho kraja,
2. právnická osoba, iná ako obec, so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia a pod.),
3. fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja.

 

Podporované budú nasledovné činnosti:

  • Riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine
  • Investície do služieb pre komunitu
  • Posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb
  • Zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti 
  • Zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb
  • Podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií


Výzva bude vyhlásená 19. apríla 2023, uzavretá bude 12. mája 2023. Podrobnejšie informácie o výzve sa dočítate TU.

Riaditeľ Liptovského múzea končí vo funkcii

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová predložila návrh na odvolanie riaditeľa Liptovského múzea Michala Kovačica. Za jeho odvolanie hlasovalo 41 poslancov, 2 sa zdržali. Téme riaditeľa Liptovského múzea sa v ostatnom čase venovali aj média, napríklad TU alebo aj TU.
 

Michal Kovačic vo funkcii končí k 21. aprílu 2023, vedením bude dočasne poverený niektorý zo zamestnancov múzea.

V Liptovskom múzeu bude kontrola

Na návrh podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Petra Webera všetkých 45 hlasujúcich poslancov súhlasilo s vykonaním kontroly v Liptovskom múzeu.
 

Kontrolu vykoná hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja. Bude zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami a na hospodárenie a nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, v správe múzea s tým, že zo schváleného Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 hlavný kontrolór vypustí jednu kontrolu podľa vlastného uváženia.

 

 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )