StudneGolem

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (13.4.2023)

pridané: 13.04.2023, 19:13:30 | počet zobrazení: 1187

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa konalo vo štvrtok 13. apríla 2023.

Poslanecký zbor na svojom zasadnutí, okrem iných bodov, odsúhlasil zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach. Dostatočnú podporu pri hlasovaní našlo aj delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do rád škôl, školských zariadení a do obecnej školskej rady.

Po majetkovo-právnych záležitostiach boli schválené dva VZN: o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

Predmetom rokovania bola aj Hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš za rok 2022, návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2030 i rozpočtové opatrenia.

Materiály, o ktorých mestské zastupiteľstvo rokovalo, nájdete TU.

Požiadavky, ktoré som adresoval v rámci interpelácií (video nájdete na konci článku)

1. Verejnoprospešné služby aktuálne prevádzkujú verejné toalety v podchode na Garbiarskej ulici v budove župného domu. Prevádzková doba na obidvoch miestach je v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod. Považujem za neefektívne, aby tieto zariadenia, ktoré od seba delí približne 250 metrov, boli otvorené v rovnakom čase a skoro ráno i vo večerných hodinách, vrátane víkendov, boli zatvorené.

Dovolím si navrhnúť, aby v prevádzke zostali len verejné toalety v budove župného domu (z dôvodu oveľa väčšieho pohybu ľudí v pešej zóne ako v podchode).

Ich prevádzková doba by bola napríklad od 7:00 do 20:00 hod vrátane víkendov. Na zreteli mám aj využitie verejných toaliet počas víkendových podujatí konajúcich sa v centre mesta. 

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval

2. Po zimnom období sa značne zhoršil stav veľmi frekventovanej miestnej komunikácie na Senickej ulici – zo strany od Hája. Chcem týmto na uvedený stav upozorniť a zároveň požiadať, aby sa v rámci údržby v tomto úseku opravili väčšie plochy – lokálne opravy vzhľadom na množstvo výtlkov nebudú mať zmysel.

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval

3. Chcem požiadať, aby bol prostredníctvom správcu verejnej zelene v meste, Verejnoprospešných služieb, vykonaný orez konárov na Obslužnej ulici, ktoré zakrývajú svietidlá verejného osvetlenia nasmerované na frekventovanú cestu. Ide o úsek približne od kontajnerového stojiska pred zákrutu smerom k nákupnému centru a k bytovému domu na Žiarskej ulici.

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval
4. Už dávnejšie som adresoval požiadavku na oplotenie detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Žiarska a Za Traťou. Problémom sú najmä nezodpovední psíčkari, ktorí venčia psov aj po ploche ihriska. Chcem požiadať, aby sa mestský úrad zaoberal možnosťou oplotenia tohto ihriska. Keď bude ihrisko oplotené, chcem požiadať aj o zváženie možnosti vybudovania pieskoviska.

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval

5. Chcem požiadať o realizáciu jednoduchej bezberiérovej úpravy na chodníku pri križovatke ulíc Cédrová a Priebežná. Ide o chodník, ktorý končí pri výjazdovej ceste z garážového domu smerom na Žiarsku ulicu. Najmä pre obyvateľov okolitých bytových domov je tento chodník prístupovým k autobusovej zastávke Podbreziny stred.

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval

6. Na odstavnej ploche pred bytovým domom na Cédrovej ulici 11 je prepadnutá časť kanalizačnej vpuste. Chcem požiadať o jej opravu, aby v budúcnosti nedošlo k jej celkovému prepadnutiu.

Mestský parlament rokoval (13.4.2023), týmto témam som sa venoval

Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva na YouTube Televízie Liptov si pozrite TU.
 
VIDEO: Interpelácie predložené na rokovaní mestského zastupiteľstva

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )