StudneGolem

Maximálne 20 miliónový investičný úver eur bol schválený

pridané: 29.03.2023, 06:14:17 | počet zobrazení: 1160
Štvrté zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 27. marca 2023.
 
Aspoň v skrate si dovoľujem informovať o najhlavnejších témach, ktoré boli predmetom rokovania.
 

Peniaze z úveru najmä do projektov v doprave

Po takmer dvojhodinovej diskusii bol prijatý návrh na prijatie návratných zdrojov financovania od National Development Fund II., a.s do výšky maximálne 20 miliónov eur formou dlhodobého investičného úveru (splatnosť do roku 2045). Fixná úroková sadzba je vo výške jedného percenta.
 
Financie by z úveru by mali byť prioritne použité v oblasti dopravy. Presný zoznam projektov, ktoré sa budú realizovať, bude známy po úprave rozpočtu. Prijatie úveru je tak len prvým krokom. 
 
Hlasovanie o prijatí pôžičky.

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK

Schválili sme pravidlo, že vždy pri sume na dotácie nižšej ako 500 tisíc eur nebude povinnosť využívať všetky dotačné programy. O dotačnom programe, ktorý bude v príslušnom roku určený a rovnako aj o výške sumy pre dotačný program, rozhodne predsedníčka ŽSK po vzájomnej dohode s poslaneckými klubmi.
 
Schválením dodatku sme umožnili, aby na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK mohlo byť predložené schvaľovanie Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie regionálnych dotácií.
 

Podpora pre zdravotníkov

Riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková predložila Podporný program ŽSK – „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“, ktorý sme v zastupiteľstve schválili. Cieľom je stabilizovať zdravotníckych pracovníkov v ŽSK, aktuálne má k tomu pomôcť aj deväť na to zameraných programov.
 
Zdravotníctva sa týkala aj Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení a činnosti odboru zdravotníctva za rok 2022, ktorú sme zobrali na vedomie.
 

Aj týmto materiálom sa Zastupiteľstvo ŽSK venovalo:

 
  • Správa o pripravovaných projektových zámeroch a žiadostiach v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti.
 
  • Informácia o Integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja.
 
  • Správa o činnosti Sekcie pre mládež  Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja.
 
  • Dodatky k zriaďovacím listinám kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 
  • Správa o stave a riešení petícií na Úrade ŽSK za rok 2022.
 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach sa dočítate v materiáloch, ktoré nájdete TU.

 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)
Z rokovania zastupiteľstva.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )